Available courses

Целта на курса е да даде базови теоретични и практически познания в областта на Linux базираните операционни системи, системната администрация, shell скриптовете, Firewall, DNS, конфигуриране на пощенски сървъри и др.„Системно програмиране“, Код: 4810201, трета степен на професионална квалификация

Наименование на професията и код: „Системен програмист“, Код: 481020

Наименованието на специалността, код и степен на професионална квалификация:

„Системно програмиране“, Код: 4810201, трета степен на професионална квалификация

Системно програмиране


Обучението е подходящо за:
  • Лица, отговорни за управлението и работата с производствени и опасни отпадъци на територията на производствени предприятия и на площадки за извършване на дейности с отпадъци;
  • Лица, извършващи дейности с отпадъци: лица, извършващи транспортиране на строителни отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи.