Available courses

Целта на курса е да даде базови теоретични и практически познания в областта на Linux базираните операционни системи, системната администрация, shell скриптовете, Firewall, DNS, конфигуриране на пощенски сървъри и др.„Системно програмиране“, Код: 4810201, трета степен на професионална квалификация

Наименование на професията и код: „Системен програмист“, Код: 481020

Наименованието на специалността, код и степен на професионална квалификация:

„Системно програмиране“, Код: 4810201, трета степен на професионална квалификация

Системно програмиране